menu
nagłówek | header | image

Workshops

Certyfikowane warsztaty metodyczne: Cyberzaburzenia – cyberuzależnienia. Diagnoza zachowań problemowych, profilaktyka. Modelowanie relacji dzieci – technologie cyfrowe - warsztaty w języku polskim

 • Czas: 120 minut
 • Adresaci: lekarze pierwszego kontaktu, lekarze pediatrii, psychiatrzy, pielęgniarki środowiskowe, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni
 • Kluczowe problemy:
  1. Predykatory cyberzaburzeń – cyberuzależnień. Kultura cyfrowa a zachowania dzieci i młodzieży
  2. Kluczowe czynniki ryzyka w cyberzaburzeniach
  3. Wpływ technologii cyfrowych (treści i zachowań) na pobudzenie neuroprzekaźnikowe. „Lawiny” informacyjne w mózgu
  4. Diagnoza cyberzaburzeń – wykorzystanie testu CPS-TC do diagnozy cyberzaburzeń u dzieci
  5. Modelowanie relacji dzieci i młodzież – technologie cyfrowe. Higiena cyfrowa
  6. Edukacja medialna dzieci i rodziców
  7. Znaczenie modeli społecznego funkcjonowania rodziny w prawidłowym rozwoju dziecka. Kluczowe czynniki ochronne przed cyberzaburzeniami
  8. Delegacje dla praktyki
 • Prowadzący:
  dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. uczelni – pedagog specjalny, socjolog, terapeuta uzależnień, kieruje Centrum Profilaktyki Społecznej oraz Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie
  mgr Agnieszka Taper, socjolog, edukatorka medialna, ekspert Fundacji Bonum Humanum
 • Warsztaty certyfikowane przez Centrum Profilaktyki Społecznej

Certified methodological workshops: Cyber disorders - cyber addictions. Diagnosis of problem behaviors, prevention. Modeling children's relationships – digital technologies - (workshop in Polish)

 • Time: 120 minutes
 • Recipients: general practitioners, paediatricians, psychiatrists, community nurses, school counselors and psychologists, social workers
 • Key issues:
  1. Predictors of cyber disorders - cyber addictions. Digital culture and the behavior of children and youth
  2. Key risk factors in cyber disorders
  3. The impact of digital technologies (content and behavior) on neurotransmitter arousal. "Avalanches" of information in the brain
  4. Diagnosis of cyber disorders - the use of the CPS-TC test to diagnose cyber disorders in children
  5. Modeling relations between children and youth - digital technologies. Digital hygiene
  6. Media education of children and parents
  7. The importance of models of social functioning of the family in the proper development of the child. Key protective factors against cyber disruption
  8. Delegations for practice
 • Leaders:
  assoc. prof. Mariusz Jędrzejko – special educator, sociologist, addiction therapist, Head of the Center for Social Prevention and the Support Center for Children and Adults with Disorders and Addictions in Jozefow, Poland
  Agnieszka Taper, M.Sc. , sociologist, media educator, expert of the Bonum Humanum Foundation
 • Workshops certified by the Center for Social Prevention
updated: 2023-03-02